Privacybeleid

DATA PROTECTION NOTICE – WOONPLANNERS


1. INLEIDING

Firma Woonplanners met adres Prins Boudewijnlaan 218, te 2650 Edegem, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van personen die bij onze dienst een klacht indienen beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Firma Woonplanners met adres Prins Boudewijnlaan 218, te 2650 Edegem, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.


U kan steeds contact opnemen met ons via het mailadres info@woonplanners.be.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u onze volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon-en-of gsm-nummer). Daarnaast deelt u ons alle informatie mee die betrekking heeft op uw klacht.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDIn het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van personen die onze dienst contacteren.


6. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Woonplanners op 03 444 99 11.

Woonplanners
Prins Boudewijnlaan 218
2650 Edegem
TEL: 03 444 99 11
E-mail: info@woonplanners.be